Mer grönska och mindre asfalt i befintliga bostadsområden

2022-09-28
Samskapad stadsutveckling
Delad mobilitet
Fastighetsutveckling

I nya stadsdelar är det ofta fokus på attraktiva och gröna miljöer, närhet till kollektivtrafik och att det ska vara lätt att gå och cykla. Det är bra, men hur gör vi med alla de bostadsområden som redan finns? Forskningsprojektet Rikare grannskap har undersökt hur befintliga bostadsområden kan byggas om för att uppnå ökad resurseffektivitet och minskat bilresande. De har identifierat flera hinder - men betydligt fler möjligheter.

Rikare grannskap - förslag på stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar för Grimsta. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner

I Sverige är 60 procent av bostadsbeståndet från perioden 1950-1990, en period då bilen varit styrande i stadsbyggandet. Syftet med forskningsprojektet Rikare grannskap är att uppnå en snabbare omställning av dagens samhälls­strukturer mot ökad resurseffektivitet och minskat bilresande genom att införa mobilitetslösningar som möjliggör omvandling av parkeringsytor i befintliga bostadsområden.

Fallstudier i fyra bildominerade bostadsområden

Projektet har studerat fyra vanliga bildominerade stadstyper med flerbostadshus från 1950-70-talet. Projektgruppen har först kartlagt och analyserat förutsättningarna i varje område i fallstudier och därefter tagit fram förslag på stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar för vart och ett av dem.

Mer inbjudande offentliga rum

Projektgruppen bedömer att om förslagen genomförs kan det leda till fler bostäder, större lokalt utbud, bättre bostadsgårdar, mer inbjudande offentliga rum, mer grönska och mer trafiksäkra miljöer. De hinder som projektet identifierat handlar om brist på kunskap, bristfälliga eller föråldrade riktlinjer, nya mobilitetstjänster och arbetssätt samt oro för att förändring ska leda till missnöje hos de boende. För att komma runt dessa hinder, avslutas rapporten med tio steg för snabbare omställning. Tiostegs­processen bygger på kunskap som kommit fram under projektet Rikare grannskap samt från erfarenheter från tidigare genomförda projekt.

Om forskningsprojektet Rikare grannskap

Forskningsprojektet Rikare grannskap får stöd av Vinnova In­frasweden och Arkus stiftelse och drivs av Nyréns Arkitektkontor, Tri­vector Traffic, RISE och KTH i samarbete med Stockholms stad, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson, Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B.

Mer information

Vill du veta mer om projektet, kontakta Malin Gibrand, en av projektledarna för forskningsprojektet Rikare grannskap.
Se presentation från Arkus nätverksträff: Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden.
Välkommen på slutseminarium för projektet den 21 november i Stockholm!

Läs mer om hur vi arbetar med stadsutveckling.

Rikare grannskap - förslag på stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar för Tensta. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner

Bilden ovan: Bilden till vänster visar hur det ser ut i Tensta idag. Bilden till höger hur det skulle kunna se ut på samma ställe. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner

Bilden överst visar fallstudien i Grimsta, hur det ser ut idag och hur det skulle kunna se ut. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner