Så kan fastighetsnära bilpooler fungera bättre

2021-05-10
Samskapad stadsutveckling
Delad mobilitet

Trivector och Stockholms stad deltar tillsammans i ett europeiskt utvecklingsprojekt SuSMo (Sustainable Shared Mobility) som syftar till att förbättra förutsättningar för hållbar delad mobilitet. I en ny rapport presenteras resultat som sammanfattar erfarenheter av fastighetsnära bilpooler i Stockholm.

Bildelning - man söker efter ledig bilpoolsbil i en mobilapp

Fastighetsnära bilpooler

Under de senaste åren har många bilpooler etablerats i fastighetsnära lägen genom att de har lokaliserats på kvartersmark, inom fastighetsprojekt knutna till ”gröna parkeringstal” eller i samarbete med olika fastighetsägare. Utifrån detta har syftet med studien varit att kartlägga och utvärdera etableringen av fastighetsnära bilpooler och få en djupare förståelse för hur de kan göras mer attraktiva.

Stärkt samverkan viktigt

En av de viktigaste lärdomarna är att i tidigt skede och i etableringsfasen utveckla samverkansformerna mellan fastighetsutvecklare och bilpoolsföretag vad gäller kommunikation med framtida användare. Det leder till att kunderna får bättre kännedom om bilpoolerna och dess funktioner och ger därigenom ett större nyttjande av fordonen.

I driftsfasen blir det viktigt att ha ett bra samarbete mellan fastighetsägarna och bilpoolsföretag. Ett annat behov, som lyfts fram särskilt av fastighetsutvecklare, är att bilpooler skulle kunna samordnas bättre mellan olika fastighetsprojekt inom ett större område.

Gröna p-tal är ett viktigt incitament

Utvärderingen visar även att Stockholms stads gröna parkeringstal har varit ett viktigt incitament för fastighetsutvecklare att inkludera bilpooler (och andra mobilitetstjänster) redan i planeringsskedet av nya stadsutvecklings- och exploateringsprojekt. Även bilpoolsföretagen anger att de gröna parkeringstalen har varit ett viktigt incitament för etablering av bilpoolslösningar i nya fastigheter.

Rekommendationer framåt

Studien rekommenderar att utveckla uppföljningen av gröna parkeringstal för att få bättre förståelse för utvecklingen. En viktig rekommendation från arbetet är att det behövs en handlingsplan för delad mobilitet för att accelerera utvecklingen av delade mobilitetstjänster i hela staden.

I rapporten ger vi fler råd till fastighetsutvecklare, fastighetsägare, bilpoolsföretag och kommun.

Mer information

Läs hela rapporten Fastighetsnära bilpooler

Mer information om SuSMo.

Vill du veta mer, kontakta Axel Persson eller Christian Fredricsson på Trivector Traffic, eller Helene Carlsson, Stockholms stad.

 

SuSMo är ett tre-årigt Climate KIC-projekt som tar sig an frågan om delad mobilitet ur ett systemperspektiv.

EIT Climate KIC med flaggaSuSMo logo