Regional kollektivtrafikplanering mer komplext än debatten visar

2022-09-29
Attraktiv kollektivtrafik
Regional kollektivtrafik

Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. Å ena sidan är det viktigt att satsa där det finns potential för många resor, det innebär att koncentrera resurserna till stråk och noder med stort befolkningsunderlag. Å andra sidan är det angeläget att skapa en rättvis fördelning av kollektivtrafiken, så att även människor i mer glesbefolkade områden får möjlighet att resa.

hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

-Avvägningarna i den regionala kollektivtrafikplaneringen är väsentligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar, berättar Joel Hansson som just släppt en doktorsavhandling om regional kollektivtrafikplanering.

Joels forskning belyser ett tidigare relativt outforskat område, då tidigare kollektivtrafikforskning har fokuserat på stadstrafik. Avhandlingen handlar om konventionell kollektivtrafik, det vill säga tåg och bussar, och inte anropsstyrd trafik

Avhandlingen visar att i vissa situationer och för vissa individer kan det vara viktigt att ha nära till hållplatsen och mindre viktigt hur snabbt resan går. I andra situationer eller för andra individer kan det vara värt att ta sig till en hållplats lite längre bort om resan därifrån går snabbare eller om det är tätare mellan avgångarna där.

-De olika preferenserna och behoven ställer motstridiga krav på kollektivtrafiken och därför måste de vägas mot varandra när systemet utformas, förklarar Joel som i höst återvänder till Trivector Traffic efter sina doktorandstudier.

Fler hållplatser sämre punktlighet

Joels forskning visar att många regionala busshållplatser används relativt sällan, vilket innebär att de har marginell påverkan på den genomsnittliga körtiden. Däremot gör dessa hållplatser att körtiden på varje enskild tur blir svårare att förutspå vilket leder till försämrad punktlighet.

Regelbunden trafik lockar

En annan lärdom är att avgångar utanför rusningstid kan ha stor betydelse för det totala resandet, även om antalet resor på de specifika avgångarna i fråga är få. På de tåg- och busslinjer som ingick i studien ökade resandet kraftigt efter att några luckor i tidtabellen täppts till mitt på dagen och på kvällen, så att konsekvent timmestrafik kunde erbjudas från morgon till kväll.

Närliggande hållplatser påverkar varandra

Även vad gäller geografisk täckning är avvägningen mer komplex än den först kan verka. Trots att landsbygdshållplatser tas bort kan kollektivtrafikresandet i motsvarande område öka om mer högkvalitativ kollektivtrafik samtidigt tillkommer vid andra, närliggande hållplatser eller stationer som är tillgängliga med cykel eller bil från omgivande landsbygd.

Mer information

Läs hela avhandlingen eller kontakta Joel Hansson.
Läs mer om vilka tjänster vi kan erbjuda inom kollektivtrafik på landsbygden.

 

Snabbt eller rättvist – Webbinarium om regional kollektivtrafikplanering

Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium den 10 november då Joel presenterar resultatet av sin forskning.
Läs mer och anmäl dig till webbinariet.