Analys av en planerad motortrafikled utifrån ett transporteffektivt samhälle

2024-01-23
Framtidssäkrad samhällsplanering

Trivector Traffic har på uppdrag av Naturskyddsföreningen gjort en genomlysning av Tvärförbindelse Södertörn som är det största nya vägprojektet i den nationella planen för infrastrukturen 2022–2033 med utgångspunkt från ett transporteffektivt samhälle.

I uppdraget som tar sin utgångspunkt i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har även ingått att utifrån där föreslagna åtgärder och styrmedel ta fram ett konkret förslag som uppnår acceptabel trafiksäkerhet och framkomlighet utan att bygga den planerade motortrafikleden. Utöver genomlysningen av Tvärförbindelse Södertörn är syftet att belysa ett mer generellt alternativ till nya mötesseparerade vägar och andra större vägprojekt i ett transporteffektivt samhälle samt att beskriva den påverkan som nya vägar med ökad framkomlighet ger på trafik, transporter, samhälle och miljö.

Utgångspunkt i ett transporteffektivt och hållbart samhälle

Utgångspunkten för projektet är att ett transporteffektivt samhälle med mindre bil- och lastbilstrafik är en förutsättning för en hållbar klimatomställning av transportsektorn. Det konstaterar i såväl nationell som internationell forskning; Klimatpolitiska rådet, FN:s klimatpanel (IPCC) och OECD samt flertalet expertmyndigheter i Sverige. En sådan omställning bidrar inte bara till klimatmålet utan till 16 av 17 av de globala hållbarhetsmålen enligt IPCC.

Samtidigt kan konstateras att utgångspunkten i infrastrukturplanering är en fortsatt ökning av bil- och lastbilstrafik. Det har också varit en utgångspunkt i såväl åtgärdsvalsstudie som efterföljande projekt för Tvärförbindelse Södertörn. Samtidigt har inte alternativen i gång, cykel, kollektivtrafik och godstransporter på järnväg getts tillräckligt utrymme och uppmärksamhet.

I åtgärdsvalsstudien pekades på betydande framkomlighetsproblem för vägtrafiken i relationerna i tvärled på Södertörn. Utgångspunkten var en 40-procentig ökning av trafiken till 2040. Med utgångspunkt i ett transporteffektivt och hållbart samhälle med minskad biltrafik blir inte framkomlighet för biltrafik längre en brist, i stället blir bristerna större vad gäller tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och godstransporter på järnväg och sjöfart. Det finns förstås fortfarande brister vad gäller trafiksäkerhet men sättet att åtgärda dem blir annorlunda i ett transporteffektivt samhälle när man inte samtidigt behöver öka framkomligheten.

Ett transporteffektivt samhälle leder till andra prioriteringar

I åtgärdsvalsstudie för Tvärförbindelse Södertörn finns många alternativa åtgärder i steg ”1-3-åtgärder” till en ny mötesseparerad motortrafikled. Det handlar om åtgärder som innebär förbättringar för alternativen i gång, cykel, kollektivtrafik och järnväg men också om markanvändning med fokus på större närhet samt styrmedel kopplat till parkering, trängselskatter samt mobility management-åtgärder. För att åtgärda trafiksäkerhetsbrister finns också förslag på steg 3-åtgärder i korsningar, lägre hastigheter och hastighetsövervakning.

Med utgångspunkt från brister i ett transporteffektivt samhälle med mindre bil- och lastbilstrafik finns inte behov av en ny motortrafikled enligt vår bedömning. De föreslagna steg 1-3-åtgärderna skulle räcka långt. Det skulle också sänka kostnaderna betydligt, kanske till och med till en tiondel av åtgärdskostnaden för Tvärförbindelse Södertörn enligt nationell plan.  En del av medlen skulle istället kunna satsas på statliga stöd till investeringar för minskat bilberoende i Stockholmsregionen och i landet i övrigt. En trängselskatt på Södertörn som också finns med som åtgärd i åtgärdsvalsstudien (även om bortvald) skulle kunna ge både bättre styrning och en intäkt som skulle kunna användas för att utveckla alternativen.

Även andra vägprojekt i nationell plan

I nationell plan för infrastruktur 2022-2033 är det inte bara Tvärförbindelse Södertörn av de nya namngivna vägprojekten som inte passar in i ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Samtliga nya namngivna vägprojekt innebär mötesseparering, höjd hastighet och ökad framkomlighet för biltrafiken, med ett undantag där det handlar om en tvåfältsväg. Generellt innebär en utgångspunkt i antagande om ökad bil- och lastbilstrafik vid identifiering av brister, val och dimensionering av åtgärder en mycket stor risk att identifierade åtgärder passar dåligt in i ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Det leder till överdimensionerade och dyra åtgärder som dessutom motverkar ett transporteffektivt samhälle. Åtgärderna tar då såväl fysiskt som ekonomiskt utrymme från åtgärder som både behövs och passar in i ett hållbart och transporteffektivt samhälle.

Mer information

För mer information om projektet, ta del av:
Hela rapporten

Välkommen att kontakta Hakan Johansson, fokusområdesansvarig Klimatomställning, 010-456 56 79.

Läs mer om Klimatomställning – Trivector (trivectortraffic.se)