Ny metod för att tidigt bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta

2023-09-27
Framtidssäkrad samhällsplanering
Infrastruktur & fysisk planering

Vi har tillsammans med Region Uppsala utvecklat en nyskapande metod för att tidigt kunna bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta. Syftet med metoden är att enkelt och transparent bedöma potentialen för olika åtgärder att bidra till regionala mål, och därigenom göra det lättare att prioritera mellan olika åtgärder. Genom att applicera metoden på specifika åtgärdsförslag eller åtgärdspaket kan man utvärdera i vilken mån den bidrar till regionens strategiska inriktningar och övergripande mål.

Ny metod gör det lättare att bedöma infrastrukturåtgärder, såsom värdet av ny gång- och cykelbana.

Metoden utvecklades för att underlätta för Region Uppsala att göra tidiga prioriteringar mellan olika åtgärder i länsplanen. Det fanns ett behov av en metod som på ett systematiskt och begripligt sätt kunde visa i vilken utsträckning varje objekt uppfyllde regionens målsättningar, som grund för att göra en transparent och trovärdig prioritering.

Bedömning i tre steg

Så här går det till: För varje åtgärd som föreslås, svarar en grupp planerare från regionen på ett antal frågor som är direkt kopplade till regionens mål. Deltagarna bedömer om åtgärden eller objektet ger ett positivt, negativt eller inget bidrag till att uppnå regionens mål.  Bedömningen görs i tre steg; individuell bedömning, gemensam diskussion och generell bedömning. På detta sätt kan åtgärderna bedömas ur flera perspektiv som värderas i förhållande till varandra. Tanken är att tidigt kunna fånga upp eventuella målkonflikter.

”Trivectors metod för tidig bedömning av åtgärders regionala nytta har potential att förbättra vårt sätt att fatta beslut. Genom att tillämpa denna metod för medvetna avvägningar blir det möjligt att göra en objektiv process som tydligt visar hur varje åtgärd eller objekt kan bidra till våra regionala mål. Det ger oss ett underlag för att kunna göra välgrundade prioriteringar och det främjar en holistisk syn på regional utveckling”, säger Daniel Lund, infrastrukturplanerare i Region Uppsala som varit med och tagit fram metoden.

Värdefullt underlag till beslutsfattare

Genom att kombinera individuell bedömning och gemensamma diskussioner kan metoden och dess process alltså generera värdefullt underlag för beslutsfattare och tjänstepersoner i regionen. Metoden kan anpassas utifrån andra regioners mål och vara en transparent och effektiv väg till bättre beslutsunderlag.

Mer information

Vill du veta mer om metoden, eller hur vi arbetat med att ta fram den, kontakta Frida Odbacke 010-456 56 31 eller Emma Lund, 010-456 56 30.

Läs mer om hur vi arbetar med infrastruktur och fysisk planering samt klimatomställning.