Så vill landsbygdsbor öka tillgängligheten på landsbygden

2023-04-12
Framtidssäkrad samhällsplanering
Forskning
Regional kollektivtrafik
Social hållbarhet

Vänd på tänket. Ta servicen till medborgarna i stället för tvärtom. Och planera för tillgänglighet från början. Det föreslår de landsbygdsbor som ingår i forskningsprojektet Rättvis tillgänglighet, som Trivector Traffic driver tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och VTI.

Busshållplats på landsbygden och vård via digitala tjänster - två bidrag till mer rättvis tillgänglighet på landsbygden

Projektet Rättvis tillgänglighet undersöker hur vi skapar en bättre tillgänglighet för människor som bor på landsbygden. Under det senaste året har forskarlaget genomfört tio träffar med boende i projektets tre fallstudiekommuner Sjöbo, Orsa och Vilhelmina. Syftet är att få en bättre förståelse för vilka utmaningar de har att lösa sin vardagsmobilitet. Fyra olika grupper har varit i fokus för projektet: ungdomar, äldre, nyanlända flyktingar och arbetspendlare med yrken som kräver närvaro på plats fasta tider. Gemensamt för många av deltagarna är att de av olika anledningar har begränsade möjligheter att köra bil för att lösa sina vardagsresor.

Lösningar för ett framtida landsbygdsmiljöavtal

De inledande träffarna användes för att göra en kartläggning av problembilden. Därefter har workshops genomförts med boende i orterna och tjänstepersoner från kommun och region för att samskapa lösningar som skulle kunna öka tillgängligheten. Tanken är att en del av dessa lösningar skulle kunna ingå i ett framtida ”landsbygdsmiljöavtal”, där landsbygdskommuner kan söka finansiering för åtgärder som ökar tillgängligheten, motsvarande dagens stadsmiljöavtal.

Ser kollektivtrafiken som en livlina

Många av de landsbygdsbor som ingått i studien har av olika anledningar inte möjlighet att köra bil, vilket innebär att kollektivtrafiken fungerar som en livlina. Kollektivtrafiken framstår i projektet som oerhört viktig för att ge de studerade grupperna möjlighet att ta del i samhället. Samtidigt är kollektivtrafiken på landsbygden utsatt för ständiga nedskärningar och rationaliseringar.

-Här behövs ett helhetsperspektiv på vilka nyttor finansieringen av kollektivtrafiken kan ge, menar Emma Lund, projektledare för Trivectors Traffics medverkan i projektet. Ett annat viktigt perspektiv är kvaliteten i utförandet av kollektivtrafiken. Många av deltagarna i studien lyfter problem som förseningar, inställda turer, missade byten och dåligt bemötande. De kopplar dessa problem till trafikföretagens dåliga arbetsvillkor, där uppstyckning av kollektivtrafiken i olika upphandlingar skapar bristande kontinuitet och engagemang i utförandet.

Ta servicen till medborgarna istället för tvärtom

-Det mest intressanta i projektet så här långt är att många av de lösningar som kommit upp faktiskt inte handlar om transporter, utan om att ”vända på tänket” och ta servicen till medborgarna i stället för tvärtom, säger Emma Lund. Kanske kan en specialistläkare komma till den lokala vårdcentralen någon gång per månad för att utföra vissa undersökningar, i stället för att äldre patienter ska behöva göra besvärliga sjukresor?

Med digitaliseringen kommer också nya möjligheter att skapa tillgång till service lokalt, även om det gäller att vara vaksam så att inte grupper med sämre förutsättningar lämnas utanför. Det finns också intressanta förslag på hybridlösningar som att hemtjänsten tar med en Ipad för att koppla upp en läkare digitalt vid behov, eller en lokal servicepunkt med mänskligt stöd som tillgängliggör digitala möten med myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen.

Planera för tillgänglighet från början

När det gäller att skapa bättre tillgänglighet lokalt blir det också tydligt att tillgänglighetsperspektivet är oerhört viktigt att ha med sig när man planerar olika typer av verksamheter, för att minimera behovet av att resa. Att placera nyanlända flyktingar i små byar på landsbygden med dåligt kollektivtrafikutbud skapar exempelvis en stor utsatthet. I stället för att konstatera att det är för dyrt att öka turutbudet i kollektivtrafiken kan det vara relevant att fundera på om en sådan placering av flyktingar är lämplig, med tanke på de önskemål som finns om att underlätta för integration och möjlighet att vara delaktig i samhället.

Mer kunskap efterfrågas

En tydlig slutsats av analysen av intervjuer, dokument och samskapandeworkshopar är att det behövs bättre kunskap om de transportutsatta gruppernas behov hos offentliga aktörer. Detta är också något som de offentliga aktörerna själva efterfrågar, och på vissa håll har man börjat ta steg mot mer dialog och ökad förståelse för att behoven ser olika ut hos olika grupper.

Slutrapporten för projektet Rättvis tillgänglighet presenteras i höst.

Mer information

Läs mer om hur vi arbetar med regional kollektivtrafik och med social hållbarhet.

Vill du veta mer om forskningsprojektet Rättvis tillgänglighet, kontakta Emma Lund, 010-456 56 30.