Nya GCM-handboken lyfter planeringen för gående, cyklister och mopedister till nästa nivå

2022-08-24
Human mobilitet
Cykel
Gång

Precis före sommaren kom den nya GCM-handboken äntligen ut. Handboken, som egentligen heter "Mobilitet för gående, cyklister och mopedister", är inte bara uppdaterad utifrån dagens kunskapsläge, utan även ordentligt genomarbetad.

GCM-handbok

GCM-handboken är ett kunskapsunderlag med ambitionen att ge stöd, idéer och inspiration i utvecklingen av de miljöer som används av gående, cyklister och mopedförare klass II. Den tidigare versionen av GCM-handboken togs fram 2010 av ett namnkunnigt gäng. Även den gången var Trivector inblandade. Då var ambitionen att lyfta fram gång- och cykelfrågorna och få  dessa frågor högre upp på agendan.

Stora framsteg inom cykelområdet

Mycket har hänt under det senaste decenniet, inte minst inom cykelområdet. Sedan 2010 har en nationell cykelstrategi tagits fram, över 100 stadsmiljöavtal har tecknats och det nationella cykelrådet följer kontinuerligt upp cyklandets utveckling i Sverige genom ett nationellt cykelbokslut. Kommuner och regioner har på olika sätt arbetat framgångsrikt med att skapa goda förutsättningar för gång, cykel och mopedtrafik. De har tagit fram egna handböcker och riktlinjer och genomfört en mängd fysiska åtgärder och investeringar.

Tar planeringen till nästa nivå

Fokus för den nya GCM-handboken har varit att öka standarden för dessa trafikanter – och ta planeringen för gående, cyklister och mopedister till nästa nivå. Till exempel trycker handboken ännu mer på vikten av ett systematiskt arbetssätt och ger exempel på datainsamlingsmetoder och analyser. I den uppdaterade GCM-handboken finns numera också ett nytt kapitel som handlar om hur man bygger upp nät för gående, cyklister och mopedister. Tanken är att detta ska utgöra avstamp för utformning av sträckor och korsningar som presenteras i nästföljande kapitel. Prioriteringar på nätnivå ska avspegla sig i de funktionskrav som ställs på sträckor och i korsningar. Så att man vet ”vad som ska vara var”.

Fler typer av fordon

Det har också hänt saker med våra fordon och trafikanter sedan den första handboken togs fram. Vi ser idag fler typer av cyklar och cyklister på gatorna – och elsparkcyklar har blivit ett vanligt inslag i flera städer i Sverige. Detta är frågor som vi har haft ambitionen att lyfta mer i nya handboken.

Trivectors kunniga experter har arbetat med handboken med Sara Malm som huvudredaktör. Övriga medverkande har varit Hanna Wennberg, Karin Neergaard och Alexander Dalbert Börefelt. Erik Stigell medverkade i den inledande genomgången av handboken. Som hjälp i arbetet har vi haft referensgrupper med strateger och planerare från kommuner och regioner samt sakkunniga från Trafikverket och SKR.

Mer information

Ladda ner nya GCM-handboken från SKRs webbplats.
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med planering för gångtrafik och cykeltrafik.
Läs mer om vår kurs Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik, som närmast ges 8 och 22 september.
Du kan också kontakta Sara Malm, 010-456 56 71 eller Hanna Wennberg, 010-456 56 08, som båda arbetat aktiv med nya GCM-handboken.