Ny vägledning anpassar staden till ökad godscykeltrafik

2022-10-24
Robusta transportsystem
Cykel
Godstransporter
Trafiksäkerhet

Godscyklar har stor potential att ersätta transporter med lätta lastbilar och samtidigt förbättra trafiksäkerheten och miljöerna i städerna. Den befintliga trafikinfrastrukturen är dock sällan anpassad till lastcyklar och det finns en kunskapsbrist gällande vilka behov dessa nya typer av cykelfordon kräver. Nu finns en vägledning som underlättar för dig som planerare att utforma trafikvänliga miljöer anpassade till godscykeltrafik.

Utmaningar med godscyklar i staden

Ökande cykeltrafik med flera olika cykeltyper kan skapa kapacitetsbrist och trafiksäkerhetsproblem på gång- och cykelbanorna. Utmaningarna beror på att godscyklarna har andra hastighets- och utrymmesanspråk och vikt än konventionella cyklar.

För att stadsnära leveranser ska kunna ske med cykel på ett trafiksäkert sätt kommer nya krav på infrastrukturen att ställas – både vad gäller utrymmen och utformning.

”Vägledningen redogör för de infrastrukturella förutsättningar som krävs i trafikmiljön för att säkerställa att överflyttningen av urbana godstransporter från konventionella fordon till godscyklar sker på ett trafiksäkert sätt, både för godscyklister och för övriga trafikanter – i synnerhet cyklister och gående”, förklarar vår medarbetare och cykelexpert Thaddäus Tiedje.

Positiva trafiksäkerhets- och hållbarhetseffekter

I arbetet med att ta fram vägledningen har en rad aktörer inom branschen intervjuats; stadsplanerare, cykeltillverkare, speditörer, cykelåkerier och andra intressenter och experter. Utöver detta har en litteraturstudie och en workshop genomförts med planerare och experter inom området, för att testa och förankra vägledningen.

En överflyttning till fler godstransporter på cykel, inte minst i en anpassad trafikmiljö, ger möjligheter och potential för många positiva trafiksäkerhetseffekter. En övergång till godscykeltrafik innebär också positiva effekter på många andra av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

”Det är inte bara godstransporter med cykel som gynnas av en anpassad cykelinfrastruktur. Andra yrkesgrupper som använder liknande cyklar för sina tjänsteresor (hantverkare, hemtjänst, brevbärarna, städpersonal etc.) och personer som cyklar med olika typer av funktionsanpassade fordon, exempelvis armcyklar och trehjulingar, har ofta liknande infrastrukturella behov som godscykelförare. Även privata lastcykelanvändare och befintliga cyklister gynnas av anpassningen av staden till godscyklar,” berättar Olivia Dahlholm som varit med och tagit fram vägledningen.

Den godscykelvänliga staden gynnar alltså därför många fler än enbart godscykelåkerierna och har potential att hjälpa till att öka andelen cykelresor i städerna.

Följande aktörer har bidragit till studien:

Trafikkontoret Göteborg, Trafikkontoret Stockholm, MoveByBike, VTI, Postnord, Representant för armcykling. Vägledningen är framtagen med ekonomiskt stöd från Skyltfonden, Trafikverket.

Mer information

Välkommen att kontakta Thaddäus Tiedje 010-456 56 89 eller Olivia Dahlholm 010-456 56 83.
Webbinarium 1 december: Så anpassas staden till godscykeltrafik

Ta del av vägledningen ”Anpassa staden för gods på cykel”
Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem
Kurs: Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik
Kurs: Godstransporter i stadsplaneringen